วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เซ็นเซอร์กระแสจากไอซี ACS712ELCTR-30A-T (ISENS.V1)

TOP view

BOTTOM view


บทความนี้นำเสนอเซ็นเซอร์วัดกระแสที่สร้างวงจรจากไอซี ACS712ELCTR-30A-T ของ ALLEGRO 
ดาวน์โหลด Data sheet ได้จาก ที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดวงจรการทำงานได้จาก ที่นี่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจหรือหาวงจรสำหรับการวัดค่ากระแส ในการออกแบบทำการทดสอบสัญญาณดังแสดงในรูป


รูปที่ 1 สัญญาณแรงดันและสัญญาณกระแส
1.1) เส้นสีเขียวคือสัญญาณแรงดันขนาด 220 โวลต์
1.2) เส้นสีส้มคือสัญญาณกระแสที่ออกจากเอาต์พุตของไอซี ACS712ELCTR-30A-T


รูปที่ 2 สัญญาณกระแสที่ออกจากเอาต์พุตของไอซี ACS712ELCTR-30A-T


VSENS.V1 เซ็นเซอร์วัดแรงดันจาก HCPL-7840-000E

TOP view

BOTTOM view

บทความนี้นำเสนอเซ็นเซอร์วัดแรงดันที่สร้างวงจรจากไอซี HCPL-7840-000E ของ AGILENT/AVAGO 
ดาวน์โหลด Data sheet ได้จาก ที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดวงจรการทำงานได้จาก ที่นี่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจหรือหาวงจรสำหรับการวัดค่าแรงดัน รูปคลื่นสัญญาณเอาต์พุตของไอซีแสดงดังรูป1.1) เส้นสีเขียวคือสัญญาณแรงดันจริงขนาด 220 โวลต์
1.2) เส้นสีส้มคือสัญญาณแรงดันที่ออกจากเอาต์พุตของไอซี HCPL-7840-000E 


วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บอร์ดทดลองวงจร 3-เฟส อินเวอร์เตอร์ วงจรการทำงาน
1. วงจร IGBT 6 ตัว ดาวน์โหลด
2. Data sheet IRG4PH50KPBF ดาวน์โหลด

บทความนี้นำเสนอวงจร 3 เฟส อินเวอร์เตอร์ สำหรับการใช้งานกับ IGBT หรือ มอสเฟส แบบ Discrete หรือแบบเป็นตัวเดียว ดังตัวอย่างเช่น

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อัปเดตบอร์ดขับเกต (Gate Drive)
วงจรการทำงาน
1. วงจร Buffer ดาวน์โหลด
2. วงจร IR2110 ดาวน์โหลด
3. วงจร TLP250 ดาวน์โหลด

บทความนี้นำเสนอวงจรขับเกต (Gate Drive) สำหรับใช้ในการขับ IGBT หรือ MOSFET ในลักษณะวงจรอินเวอน์เตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส


บอร์ด dsPIC30F2020 สำหรับการใช้งานในงาน Switching Mode Power Supplyวงจรการทำงาน
1. วงจร MCU dsPIC30F2020 ดาวน์โหลด
2. วงจร DAC MCP4922 ดาวน์โหลด
3. วงจรเชื่อมต่อชุดโปรแกรม MPLAB ICD3 ดาวน์โหลด
4. วงจรแหล่งจ่ายของ dsPIC30F2020 ดาวน์โหลด

ในบทความนี้นำเสนอวงจรการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล dsPIC30F2020 ซึ่งสามารถสร้างสัญญาณ PWM ได้ 8 เอาต์พุต โดยแต่ละ PWM มีฐานเวลาที่แยกอิสระต่อกัน สามารถสร้างสัญญาณ PWM แบบ Phase-shift ได้และ โหมดการทำงานของสัญญาญ PWM มีดังนี้
- Complementary
- Push-Pull
- Multi-Phase
- Variable Phase
- Current Reset
- Current-Limit

ดาวน์โหลด Data sheet ที่นี่

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกอบอินเวอร์เตอร์ (DIY 3-phase inverter)

Currently, there are presentations and sales of equipment for conversion systems from renewable sources, such as inverters and converters as shown in Fig.1, and will be increasingly used in the future. The problem is that when the system is damaged, the problem cannot be resolved if the operator does not have the knowledge. In this paper, we discuss the design and construction of inverter circuits, including the converter circuit. For the first is to propose a three-phase inverter design.
Figure 1.

Figure 2.

The first step is to understand the inverter circuit. As shown in Figure 1 the inverter circuit consists of three main components: 1) electronic power (6 IGBTs), 2) rectifier and 3) microcontroller or digital processing system. When you completely have understood the operation of the inverter you may try simulating by using simulation software such as MATLAB/SIMULINK etc. The next step is to design a PCB circuit to create a prototype circuit for testing. The whole process may be complicated, and you need trying a number of different methods and learning from the mistakes that you make, till you may discourage or give up. However, these processes have been carried out for many years of the research and experimentation. Finally, we have an absolute conclusion, and the inverter circuit has been proposed here.
1)      Schematic design
As shown in the Fig.3 schematic circuit of the 3-phase inverter has already designed.
Figure 3.

Download Schematic HERE.
1)      PCB design
As shown in Fig.4 and 5 PCB circuit of the 3-phase inverter has already designed.
Figure 4.

Figure 5.

When the 3 phase inverter is completely designed, the next step is to construct all components and bring all combined together to test its functionality.
For this article, the author will offer a detailed for building the inverter step by step. And the goal this procedure that has just mentioned is to present the entire process from start to finish for just designing of the inverter.